شرایط عضویت در انجمن


الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب – دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و مرتبط در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
ج – دارابودن اسناد مثبته گمرکي که گوياي فعل واردات خودرو باشد
د – دارا بودن گواهی فعالیت به عنوان نماینده رسمی واردات خودرو برند مشخص از سازمان صمت

  • واردکنندگان که گواهي فوق الذکر را ندارند مي بايستي مدارک مثبته دال بر انجام واردات به ميزان حداقل 400 خودرو در سال و حداقل سه سال سابقه فعاليت مستمر با استفاده از يک کارت بازرگاني را ارائه نمايند.
  • واردکنندگان فعال در مناطق آزاد مي بايستي مجوز فعاليت در مناطق آزاد کشور جمهوري اسلامي ايران بر اساس شرايط جاري در هر منطقه مورد فعاليت ايشان را ارائه نمايند و اين شرکتها مي بايستي ضمن رعايت ضوابط مناطق آزاد مربوط به خود، مدارک مثبته دال بر انجام واردات به ميزان حداقل 200 خودرو در سال را ارائه نمايند.

ه – فاقد سوء پيشينه و فاقد سابقه محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران
و – تعهد رعايت آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

اطلاعات شرکت


اطلاعات شبكه نمايندگيهاي مجاز با مالکیت شرکت


اطلاعات شبكه نمايندگيهاي مجاز با مالکيت غير شركت و داراي قرارداد همکاري


اطلاعات فيش واريزي


اين شرکت با ثبت اين فرم اعلام مي دارد با اطلاع و آگاهي کامل از اطلاعات مندرج در اين فرم درخواست و ارائه تعهد رعايت آيین نامه اجرايی قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و اساسنامه انجمن، آن را به دقت مطالعه نموده است و در صورت تعيين از دست دادن شرايط عضويت انجمن و يا آشكار شدن ارائه اطالعات نامعتبر مندرج در اين فرم، انجمن را مجاز به تعليق يا لغو عضويت خود مي نمايد و حق هر گونه ادعا و يا مطالبه عودت وجه تحت هر عنوان را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

  • اصل فيش واريزي

  • کپي اساسنامه شرکت

  • کپي آخرين روزنامه رسمي اعضا و تغييرات

  • کپي کارت بازرگاني

  • گواهي فعاليت به عنوان نماينده رسمي واردات از سازمان صنعت و معدن و تجارت و يا مجوز فعاليت در مناطق آزاد

لطفا اسناد درخواستی را در قالب یک فایل PDF و یا ZIP از طریق دکمه ارسال اسناد بارگزاری کرده و فرم عضویت را ارسال نمائید.