رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران از جلسه مشترک با رییس دایره تعیین ارزش گمرک خبر داد و گفت: موضوع تعیین ارزش خودروهای وارداتی زیر ذره بین گمرک خواهد بود.

 

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران از جلسه مشترک با رییس دایره تعیین ارزش گمرک خبر داد و گفت: موضوع تعیین ارزش خودروهای وارداتی زیر ذره بین گمرک خواهد بود.

 

به گزارش خبرنگار خودروکار، هفته گذشته «خودروکار» در گزارشی با تیتر «ارزش گذاری خودروهای وارداتی در ابهام/  گمرک سلیقه ای رفتار می کند؟» به ابهامات موجود در تعیین ارزش خودروهای وارداتی در گمرک پرداخت که براساس گفته های واردکنندگان خودرو بود. حالا فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو می گوید که در جلسه ای مشترک با دایره تعیین ارزش گمرک، به این ماجرا پرداخته شده است.

 

او در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، در این زمینه گفت: عطف به جلسه ای که هفته گذشته در دایره تعیین ارزش گمرک داشتیم، فرآیند تعیین ارزش خودروهای وارداتی براساس دستورالعمل در حال اجرا است و درخواست شده که اگر کسی شاهد رفتار مغایری در تعیین ارز بود، اسناد و مدارک را ارائه کرده تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

احتشام زاد با بیان اینکه گمرک از اینکه مردم ناظر فعالیت آنها باشند استقبال می کند، اظهار کرد: موضوع ارزش گذاری های خودروهای گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجاییکه ملاک تعیین ارزش خودروهای وارداتی اسناد تایید شده شرکت مادر است، روال گمرک نیز برهمین اساس بوده اما جهت اطمینان نهایی گمرک از صحت اطلاعات مندرج در نامه نمایندگی، قیمت های جهانی و منطقه ای نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت وجود تفاوت های معنی دار، این موضوع از طریق خود نمایندگی شفاف سازی می شود.

 

رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: از آنجاییکه رسالت گمرک فعالیت در راستای قانون و حفظ منافع ملی براساس قانون است، از ارائه هر گونه مستنداتی که نشان می دهد این فرآیند ناقص می شود، استقبال کرده و گمرک همه فعالیت های تعیین ارزش را زیر ذره بین خود خواهد داشت.