۱۳۹۴/۱۱/۱۰

تعرفه واردات خودرو سال ۱۳۹۴

8703 – تعرفه واردات خودرو سال 94 : مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت 2000 سانتی متر مکعب معادل 40 درصد ارزش و با حجم موتور از 2001 لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 55 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 75 درصد ارزش تعیین می گردد. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 32 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 55 درصد ارزش تعیین می گردد.

دانلود فایلهای ضمیمه

نام فایل : شماره تعرفه

دانلود کاتالوگ