شرایط عضویت در انجمن
الف – داشتن تابعیت ایرانی ب – دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و مرتبط در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور ج – دارابودن اسناد مثبته گمرکی که گویای فعل واردات خودرو باشد د – دارا بودن گواهی فعالیت به عنوان نماینده رسمی واردات خودرو برند مشخص از سازمان صمت
  • واردکنندگان که گواهی فوق الذکر را ندارند می بایستی مدارک مثبته دال بر انجام واردات به میزان حداقل ۴۰۰ خودرو در سال و حداقل سه سال سابقه فعالیت مستمر با استفاده از یک کارت بازرگانی را ارائه نمایند.
  • واردکنندگان فعال در مناطق آزاد می بایستی مجوز فعالیت در مناطق آزاد کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرایط جاری در هر منطقه مورد فعالیت ایشان را ارائه نمایند و این شرکتها می بایستی ضمن رعایت ضوابط مناطق آزاد مربوط به خود، مدارک مثبته دال بر انجام واردات به میزان حداقل ۲۰۰ خودرو در سال را ارائه نمایند.
ه – فاقد سوء پیشینه و فاقد سابقه محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران و – تعهد رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
اطلاعات شرکت
اطلاعات شبکه نمایندگیهای مجاز با مالکیت شرکت
اطلاعات شبکه نمایندگیهای مجاز با مالکیت غیر شرکت و دارای قرارداد همکاری
اطلاعات فیش واریزی
بارگذاری مستندات
این شرکت با ثبت این فرم اعلام می دارد با اطلاع و آگاهی کامل از اطلاعات مندرج در این فرم درخواست و ارائه تعهد رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و اساسنامه انجمن، آن را به دقت مطالعه نموده است و در صورت تعیین از دست دادن شرایط عضویت انجمن و یا آشکار شدن ارائه اطالعات نامعتبر مندرج در این فرم، انجمن را مجاز به تعلیق یا لغو عضویت خود می نماید و حق هر گونه ادعا و یا مطالبه عودت وجه تحت هر عنوان را از خود سلب و ساقط می نماید.
  • اصل فیش واریزی
  • کپی اساسنامه شرکت
  • کپی آخرین روزنامه رسمی اعضا و تغییرات
  • کپی کارت بازرگانی
  • گواهی فعالیت به عنوان نماینده رسمی واردات از سازمان صنعت و معدن و تجارت و یا مجوز فعالیت در مناطق آزاد
لطفا اسناد درخواستی را در قالب یک فایل PDF و یا ZIP از طریق دکمه ارسال اسناد بارگزاری کرده و فرم عضویت را ارسال نمائید.