هادی سلیمانی ملکان

رئیس هیات مدیره

سعید پهلوان

عضو هیات مدیره

مهدی حاجی باقری

نائب رئیس هیات مدیره

علی افتخاری

عضو هیات مدیره

اسپندارمز بلورچی

عضو هیات مدیره و دبیرکل

مصطفی خدری

عضو هیات مدیره و خزانه دار