کورش مرشد سلوک

رییس هیات مدیره

اسپندارمز بلورچی

عضو هیات مدیره و دبیرکل

هادی سلیمانی ملکان

عضو هیات مدیره و نایب رییس اول

مسعود شریفی

عضو هیات مدیره و نماینده در اتاق

مصطفی خدری

عضو هیات مدیره و خزانه دار

محمدرضا ابدطلب

عضو هیات مدیره