۱۳۹۹/۰۲/۳۱

بلاتکلیفی چندهزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور

صفورا طالب زاده افزایش بی سابقه قیمت خودرو طی ماه های اخیر،کاهش قدرت خرید مردم و از ســویی بالاتکلیفی در ثبت نام و زمان تحویل خودرو موجب اعتراضمردم بود حال اینکه چــه راه هایی برای کاهشقیمت خودرو می توان لحاظ کرد موردبحث است. ازسویی با دستور رئیس جمهور وزیر صمت عصر روزدوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از سمت خود عزل شد.مهدی دادفــر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگویاختصاصی با خبرنگار امروز، با تأکید بر اینکه مسئولین مقصراناصلی بالا رفتن قیمت خودرو هســتند افزود: افزایش قیمتخودرو طی دو سال اخیر توجیه ناپذیر است وقتی به قیمت های۵-۴ ســال گذشــته نگاه می کنیم در آن زمــان خودروی با۱۱۰ میلیون تومان می توانستیم تویوتا کرولا صفر با آپشن وبیمه بدنه خریداری کنیم درحالی که الان پراید به این قیمترسیده است.وی تأکید کرد: چنانچه ســایت ثبت نام خودرو مداوم باز و دردسترس بود و هرکسی هر زمانی که می خواست می توانستوارد سایت شــده و خودرو ثبت نام کند و بر اساس نوبت دهیخودرو خود را تحویل می گرفــت، در این صورت التهاب بازارخودرو به شدت کاسته می شد. وی با بیان اینکه هیچ جای دنیا باقرعه کشی خودرو ثبت نام نمی کنند افزود: دنیا نظاره گر ماست واین گونه نیست که ما هر رفتار و سیاستی در داخل داشته باشیمو گمان کنیم کسی در خارج ما را نمی بیند.دادفر گفت: دلیل وجود بازار ســیاه و هجمه ای که در حوزهخودرو وجود دارد این اســت که سایت ثبت نام خودرو به طورمداوم باز و در دســترس نیست. با توجه به اینکه بنده مخالفانحصار خودرو هستم ولی در چنین شرایطی بهتر است سود بهسمت تولید سرازیر شود نه به جیب دلالان .وی با بیان لزوم مشــارکت افراد ذی مدخل در انجام هزینهبنگاه افزود: منابع به طور عادلانه بین کارگر و کارفرما تقسیمنمی شــود و کارگران خود را در ســود و زیان کارخانه سهیمنمی دانند و به همین دلیل مواد مورداســتفاده اسراف می شود
که اگر کارگران در این موضوع سهیم باشند آن وقت یک پیچهم کف کارخانه نمی شود پیدا کرد. البته همه کارگران این گونهنیستند و وجدان کاری دارند ولی به طور عام بی تفاوتی نسبت بهفضای کار وجود دارد.وی ادامه داد: به دلیل مختلف امکان داشتن نهضت کاهشهزینه در ۲ خودروسازی کشور نداریم ولی راهکار چیست؟۱ -چنانچه قیمت تمام شده سالن شــماره ۱ به تعداد تیراژ۱۰ میلیون تومان کاهش داده شود، به کارکنان آن بخش نفری۲ میلیون تومان پاداش داده می شــود که در این صورت مواد
مصرفی اسراف نمی شود.۲ -چابک ســازی؛ ابتدا باید مسئله مدیران و اعضای هیئتمدیران پروازی شرکت های زیرمجموعه خودروسازی ها حلشــود. علیرغم صحبت های رئیس جمهور برای فروش اموالمازاد دولت، ما مدیری نداریم که بتواند جســورانه اموال مازادرا بفروشد.۳ -صاحبان برند در تمام دنیا قطعاتی را تأمین می کنند که قطعه ساز مسئول کیفیت قطعهایست که فروخته و در صورت بروز مشکل قطعه ساز، ظرف مدت ۴۸ ساعت آن قطعه رابا هزینه خود تعویض کند نه تعمیر. این روال در تمام دنیا این گونه است که قطعه ساز رامجاب می کند قطعه ای را بسازد که اصلاً خراب نشود زیرا مسئولیت خرابی با خودش است ًدر حالیکه در کشور ما تأمین قطعه از ۶ ماه تا یکسال طول می کشد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنده دبیر این انجمن هستم ولی تا به اینلحظه حرفی از واردات نزدم و ســعی ام بــر این بود که راهکارهای بهبود وضعیت خودروکشور را برشماریم. واردات خودرو فقط می تواند یک اهرم در کنار خودروسازی داخلی باشد.به طور مثال با تعرفه گذاری هوشمند ۴۰-۳۰ درصد بالای قیمت تمام شده، واردات را برایهمه آزاد می کنیم ولو اینکه انگیزش های استفاده از خودروی داخلی را بالا ببریم و با اعمالسیاست هایی ازجمله نوع آلایندگی خودروها مجبور می شویم عدالت اجتماعی را رعایتکنیم. وی تشــریح کرد: واردات به طورکلی، ۵.۲ درصد از کل تولید خودروی کشور استپس این فکر درست نیست که واردات خودرو بر تولید خودروی داخلی تأثیر می گذارد زیرا۵.۹۷ درصد سهم خودروی کشــور دست خودروسازی های داخلی است و هیچ گاه سهم۵.۲ درصدی بر ۵.۹۷ درصد نمی تواند تأثیر بگذارد.دادفر خاطرنشــان کرد: علیرغم دستورالعمل های متعدد از سوی دولت، تا به امروز بالغ بر۳۰۵۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شده است. چرا برای خودروهای دپو شده هیئتدولت ۳ بار مصوبه صادر می کند؟ مگر با یکبار موضوع حل نمی شود؟ چرا وزیر صمت سابقنتوانست این مصوبات را اجرایی کند؟وی با بیان اینکه قبول داریم پراید کیفیت نداشته و ایمنی بسیار پایینی دارد ولی سر بزنگاه،تولید پراید را نباید متوقف کرد افزود: در شــرایط فعلی اگر تولید پراید متوقف شــود همهفرمول ها به هم می ریزد. توقف خط تولید باید در شرایط عادی صورت گیرد. در حال حاضر ما در جنگ صددرصدی پنهان هستیم. وی با تأکید بر اینکه در دولت مسئولین با هم، هم کیش و هم فکر نیستند افزود: طبق قانون خودروها باید بنزین استاندارد یورو ۶ را دارا باشند. مگر مابنزین یورو ۶ داریم؟ به خودرویی که استانداردش بنزین یورو ۶ است چنانچه یورو ۶ نزنیم،خرج های متعددی روی دست صاحب خودرو خواهد گذاشت و مدام باید خرج خودرو کرد.دادفر اضافه کرد: افرادی که مدیرعامل مجموعه ای می شوند باید تضمین دهند که ظرفمدت یکسال شرایط را بهبود بخشند ولی به این شرط که صفر تا صد کار دست خودشانباشد و با رانت و سفارش و پیغام و کاغذبازی های بی مورد وقت خود را تلف نکنند.دبیر انجمن واردکنندگانخودرو گفت: با توجه به موارد باال در نهایت واردکنندگان مقصرشناخته می شوند و ۸۰ میلیون نفر باید تاوان عملکرد نادرست هزار نفر مسئول بی تدبیر رابدهند. دولت باید با معذرت خواهی

لینک خبر :

https://www.pishkhan.com/preview/Emrooz/13990227

بازگشت به بخش اخبار