۱۳۹۸/۱۲/۲۰

درآمد هزاران میلیاردى دولت از طریق واردات خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سودآورى بالاى واردات خودرو براى دولت تاکید کرد: واردات خودرو به روش دولتى نه تنها قیمتها را کاهش نمیدهد بلکه به خاطر تعرفه بالا، منجر به افزایش قیمت این خودروها نیز خواهد شد.مهدى دادفر با اشاره بهآزادسازى واردات در سال۹۹ اظهار کرد: واردات خودرو دو سال استکه به صورت غیر منطقى قطع شده بنابراین ادامه روند واردات هم حقواردکننده و هم مردم است، اما اجراى این موضوع با توجه به پافشارى رییس بانک مرکزى بر عدم خروج ارز، بعید به نظر مى‌رسد.او اضافه کرد: البته واردکنندگان روشهای واردات بدون انتقال ارز را پیشنهاد کرده اند ولى دولت و بانک مرکزى آنها را نپذیرفت،بنابراین اگرچه این موضوع در بودجه سال۹۹ آورده شده اما اجراى آن در شرایط فعلى تا حدودى دور از تصور است.دادفر با تاکید بر اینکه واردات در شرایط فعلى قیمت خودروهاىخارجى را ارزان نخواهد کرد، گفت: با توجه به تعرفه بالاى خودروهاى وارداتى، افزایش نرخ ارز و سود بالاى بازرگانى، واردات منجر به کاهشقیمت خودروهاى خارجى نخواهد شد بلکه فقط درآمد هزاران میلیاردى عاید دولت خواهد کرد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشانکرد: به طور مثال قیمت یک خودروى وارداتى ۳۵هزار دلارى با تعرفه۹۵درصد و ارز ۱۴هزار تومانى، حدود ۸۲۰میلیون تومان مى‌شود کهاگر ۲۰درصد عوارض را هم به آن اضافه کنیم، هزینه تمام شده اینخودرو بیش از یک میلیارد خواهد شد که البته باید با قیمتى بالاتر به مشترى عرضه شود؛ بنابراین با این قیمتها متقاضى چندانى براىخودروهاى خارجى وجود نخواهد داشت.به گفته دادفر، درصورتى کهدولت تعرفه واردات را تا حدود ۲۰درصد کاهش دهد، واردکنندگانمى‌توانند از طریق واردات بدون انتقال ارز، خودروهاى خارجى را باقیمتى کمتر به مشترى عرضه کنند؛ در غیر این صورت اگرچه واردات تا حدودى کسب وکار روبه تعطیلى واردکنندگان را حفظ مى‌کند اما نه به سود مردم بوده و نه توسعه خدماتى در پى خواهد داشت.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت

بازگشت به بخش اخبار