۱۳۹۸/۰۶/۱۲

درخواست تولیدکنندگان خودرو برای آزادسازی واردات تعارفی بیش نیست!

 به گزارش «اخبار خودرو»، بیش از دو سال است واردات خودرو جز در یک فاصله ششماهه ممنوع بوده و هنوز هم انبارهای گمرک پر از خودروهایی است که ترخیص نشدهاند. حتی در زمانیکه شورای هماهنگی اقتصادی قوایسهگانه تصمیم بهترخیص خودروهای دپوشده درگمرک میگیرد و هیاتدولت مصوبه اجرایی آن را تصویب میکند، این تصمیم نصفهونیمه اجرا میشود و در واکنش به این وضعیت هیاترئیسه مجلس بهعبارت «جای تعجب دارد» اکتفا میکنند.

درهمین زمینه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به رو به اضمحلال بودن شرکتهای نمایندگی رسمی واردات خودرو میگوید: «گرچه ممنوعیت واردات خودرو مصداق جلوگیری از فعالیت قانونی اشخاص حقوقی است، ما کوشیدیم دولت را درشرایط جنگ اقتصادی درک کنیم. با اینحال، دولت که نمیخواهد صدای خرد شدن چرخهای صنعت را بشنود، دربخش واردات خودرو باعث زیان گسترده خانواده بیستهزار نفری شرکتهای واردکننده شده است.»

وی میافزاید: «زمانی شرکتهای واردکننده برای ادامه فعالیت تلاش میکردند، اما درحالحاضر برای ادامه بقا و حیات کاری پرسنل خود باید از مسئولان درخواست کنند تا بهوظایف قانونی خود عمل کنند.»

پیشنهادهایی که تنها جنبه تبلیغاتی دارند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تبلیغاتیبودن درخواست آزادسازی مشروط واردات خودرو از سوی خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکند: «درشرایطی که دولت میگوید هیچبرنامهای برای واردات خودرو ندارد، این حرفها فقط جنبه تعارف بیهزینه دارد و مشخص است که درخواست تولیدکنندگان خودرو برای آزادسازی واردات شعاری بیش نیست.»

وی میافزاید: «ما میدانیم با طرحهایی مانند واردات خودروهای هیبرید موافقت نمیشود؛ چراکه هربار موضوعی درحوزه واردات مطرح میشود و سرانجامی ندارد و ما یقین پیدا کردهایم که این موضوعات تنها جنبه تبلیغاتی دارند.»

 دادفر اضافه میکند: «یک بار بحث هیبریدها مطرح میشود و بار دیگر موضوع واردات خودروهای دستدوم بهمیان میآید. اما آنچه دغدغه امروز ماست، بحث واردات و ترخیص خودروهایی است که طی دو سال اخیر در گمرکات کشور درحال خاک خوردن هستند. ما میخواهیم شرایط بهگونهای رقم بخورد که بتوانیم خودروها را ترخیص و مطالبات مردم را تحویل آنها دهیم.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه میدهد: «درحالیکه هنوز بیش از هفتهزار خودرو درگمرکات کشور درحال خاک خوردن هستند و خبری از تمدید مصوبه ترخیص بهگوش نمیرسد، شاید مطرحشدن موضوع آزادسازی واردات خودرو کمی خندهدار بهنظر برسد. بههرحال شاید ترخیص این خودروها که از تعهدات شرکتهای واردکننده خودرو بهمردم است، درچنین شرایطی بیشاز آزادسازی واردات اهمیت داشته باشد.»

تعارفاتی که جو روانی بازار را بیشتر بههم میریزد

علی شکوهی، کارشناس صنعتخودرو  نیز درمورد مطرحشدن پیشنهاد آزادسازی مشروط واردات خودرو از سوی خودروسازان و قطعهسازان معتقد است: «از تیرماه ۹۶ که واردات خودرو درایران دچار سکته شد و همچنین بعد از خردادماه ۹۷ که بهصورت قانونی تا بهامروز قانون ممنوعیت واردات خودرو بهاجرا در آمده است، بهنظر میرسد مطرح کردن موضوعاتی اینچنینی مانند حذف تعرفه واردات خودروهای پاک درطرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو تنها جنبه تبلیغاتی داشته است و برخی مسئولان و نمایندگان مجلس تصور میکنند با مطرح کردن چنین موضوعاتی بهآرامکردن فضای بازار خودرو کمک میکنند؛ درحالیکه این کار درنهایت بیشتر بهجو روانی بازار صدمه میزند.»

وی درادامه میگوید: «متقاضیان خودروهای خارجی برای وصول خودروهای خریداریشده خود از شرکتهای نمایندگی انتظار دارند و برای تحویل محصولات بهسمت واردکنندگان میروند و مطالباتشان را میخواهند و واردکنندگان برای آنکه هیچ تکلیف مشخصی برای خود نمیبینند، نمیتوانند درست برنامهریزی کنند. درکنار آن نیز بازار نمیتواند قیمتها را بهدرستی کنترل و مدیریت کند. بنابراین زیان نهایی چنین بلاتکلیفیهایی بهسوی مشتریان نهایی سرازیر میشود و  اینگونه صحبتها نیز هیچگونه منفعتی برای بازار ندارد.»

شکوهی تصریح میکند: «بعد از دو سال هنوز ترخیص خودروهای دپوشده با مشکل مواجه است و هر بار از سوی دستگاههای مختلف مشکلی روی مشکل واردکنندگان و خریداران این خودروها اضافه میشود.»

این کارشناس صنعتخودرو تاکید دارد: «تا زمانیکه در سامانه ثبتارش امکان ثبت وجود نداشته باشد، حتی با مصوبات مجلس نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت. این درحالی است که در مصوبه مجلس برای حذف تعرفه هیبریدیها هم فقط قواعد گمرکی این خودروها مد نظر بوده است، نهثبت سفارش آنها.»

بازگشت به بخش اخبار